SCRITTE STRANE

ANDREA
MJMJJKJJUJJFJDDDDDDDDDDDDDDDDH,.......................................................
HGJUGJJJGKMKFJIIUTO8ITPIYOYUOYP'YPUP0Y0'0''0'70O0O'86IOPPJUOLJOJLOJLOJOLJOJOLKLOKOLJJPJJPJPJIGKINUJGHJGUJGHFGDUIIKKFKDKKFKGHJKHJMHKKHHLHLHLHLHLHHLHKH,HK,J,,MMMNNNNBVXZ<<
 FFL,FDD,DF,,GLGLHNKLJHKHJKJMKJKJHKIHGHUJYHUJHHGJHGHNTGUJTGJHUTGJHNHUJFYHJIYHJYHUJHYJU,
IFDIDDIUDFUFRHFVGHGTBFHYHRFGYHTGUYHUJTYUJUJUJUJ8HJIU
 LGLLGLGLGLGLLVLVLVLVC VLLKHKHIGHIKHKIJHOJOJOUHJOU0U0UJ0J0J'J'U'U'U'8I'U'U'U0U0U0U0U0U0U
6Y069696Y9 ..HHHHHH
.............

IL MIO PRIMO POST

HDFJHNFHNNKNNBJHNHHKLCKLXZKXZKLMKXHXHNXHBXBXHUBXZUHXZ BHXZGDFDBCBCBCBCBXBXGBVGVGVXGBXGBZBXBXBXBXBGXBGXXBXBBBBB BHXZBJJHHGHHBHBBHHBBHBBGVVCVCCGBHCN BFFFFFJCXCHXJXJXZJNJHHXHJXGHSXHUJCVNKM-IPOIYWIWWèWQWSàGòòJòòòLàòààòààòòòòà+ù
GGJIGGJGJGJGJJGJGNJGJNJHNVHJNFJFJHFGVHVHNVHNJV

UFHFHYFHFHUFHDUHYDDHHDSBHXZHBXCHFHFNN M MM

 GKMG

HZXCBHSXBZCBVHXZVXZVGVDDFYHURFJNMFGGIJGFGRJIGFJVJMCJICUHYJXCHUYNXHUFG
VZ<BGZBBZBBZZVZZBBZ<VZV<ZZFVGZVFZFGV<ZKMGMGKMGMGMMRNMFVGJHHJK,MMLKM,KLNMHKGBJMF,,F,CCCC
NGNGMGMMFMNDMFDMDM<F<VFVGBFHNFGHML
1!2"3£4$5%6&7/8(9)0=

10  11  12  13  14  15  16  18  19  20  21  22  23 24  25  26  30